Escut Ajuntament

Inici   Cultura   Entitats i Ciutadania   Impost sobre la Renda (IRPF)
Documents
Tot i que les associacions no estan subjectes a l'IRPF perquè són persones jurídiques, sí que estan obligades al compliment de determinades obligacions com a pagadores de determinats rendiments (factures dels serveis professionals o lloguer de locals, per exemple).

Totes les associacions que facin sdeterminats pagament tindran dues obligacions: retenir una part del pagament i ingressar-la al Tressor Públic. Això no representa en cap cas un cost econòmic, ja que l'única cosa que s'imposa és rentenir una part de l que s'ha de pagar; sí que representa, però, un cost administratiu, ja que s'han de complir totes les formalitats de l'impost (fer les retencions, omplir els impressos, anar al banc, ...).

Per tal d'ingressar totes les retencions practicades cal utilitzar el model 110 mentre que per informar sobre les retencions practicades s'utilitzarà el model 190.