Escut Ajuntament

Perfil del contractant
 • Publicació de l'anunci al web
  28-10-2013
 • Tipus de contracte
  Contracte de serveis
 • Objecte del contracte
  Servei de conservació i manteniment dels aparells elevadors (ascensors i plataformes) dels edificis propietat de l'Ajuntament de Sant Celoni.
 • Tramitació
  Ordinària
 • Procediment
  Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes
  quan es compleixin 15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí oficial de la província. Si l'últim dia de presentació d'ofertes és dissabte o inhàbil, el termini es prorrogarà fins al dia hàbil següent.
 • Lloc i horari de presentació d'ofertes

  Ajuntament de Sant Celoni – Secretaria municipal
  Plaça de la Vila, 1, 1r pis
  08470 Sant Celoni
  De 8 a 15 h.

 • Pressupost base de licitació
  • Import de licitació: 27.753 € (preu del servei per 1 any de contracte)
  • Valor estimat del contracte: 111.012 € (preu del servei pels 2 anys de contracte més les 2 possibles pròrrogues anuals)

  Aquests preus s'han d'entendre sense IVA.

Informació publicada el 28 d'octubre de 2013