Escut Ajuntament

Perfil del contractant
 • Publicació de l'anunci al web
  26-11-2015
 • Darrera modificació
  16-02-2016
 • Objecte del contracte
  Adquisició per compravenda d'habitatges situats en sòl urbà consolidat d'ús residencial de Sant Celoni i La Batllòria, que seran incorporats al Patrimoni Municipal del Sòl
 • Tramitació
  Ordinària
 • Procediment
  Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes
  5 de febrer de 2016
 • Lloc i horari de presentació d'ofertes

  Ajuntament de Sant Celoni – Secretaria municipal
  Plaça de la Vila, 1, 1r pis
  Sant Celoni, 08470
  de 8 a 15 h

 • Pressupost base de licitació

  El preu màxim de cada habitatge no excedirà de 998,86 euros per metre quadrat de superfície construïda (IVA i altres tributs exclosos), sense que computin les superfícies no tancades ni els patis, amb un límit total màxim per habitatge de 89.897,55 euros (IVA i altres tributs exclosos).

  Valor estimat del contracte: 366.000,00 euros (IVA i altres tributs exclosos)

 • Composició Mesa de Contractació

  -President: l'alcalde (o regidor en qui delegui).
  -Vocals: el secretari, l'interventor, i els vocals (en nombre parell), que designi l'Alcaldia.
  -Secretari: un funcionari/a de la corporació.

  Més informació, a l'acta de la Mesa de Contractació

Informació publicada el 26 de novembre de 2015