Escut Ajuntament

Perfil del contractant
 • Publicació de l'anunci al web
  25-02-2016
 • Darrera modificació
  26-04-2016
 • Tipus de contracte
  Serveis
 • Objecte del contracte
  Contractació de l'assegurança de la flota de vehicles propietat de l'Ajuntament de Sant Celoni.
 • Tramitació
  Ordinària
 • Procediment
  Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes
  22-03-2016
 • Lloc i horari de presentació d'ofertes

  Ajuntament de Sant Celoni – Secretaria municipal
  Plaça de la Vila 1, 1r pis
  08470 Sant Celoni
  administracio.general@santceloni.cat

 • Composició Mesa de Contractació

  -President: l'alcalde (o regidor en qui delegui).
  -Vocals: el secretari, l'interventor, i els vocals (en nombre parell), que designi l'Alcaldia.
  -Secretari: un funcionari/a de la corporació.

  La composició definitiva i la resolució de la Mesa de Contractació es recull a l'Anunci d'Adjudicació quan es publiqui (vegeu Documentació).

Informació publicada el 25 de febrer de 2016