Escut Ajuntament

Perfil del contractant
 • Publicació de l'anunci al web
  22-04-2016
 • Darrera modificació
  23-05-2016
 • Objecte del contracte
  Llicència d'ocupació temporal per a la utilització privativa de diversos espais de les vies públiques de Sant Celoni per a la instal·lació de vuit contenidors per a la recollida selectiva d'oli vegetal embotellat d'origen domiciliari
 • Procediment
  Licitació pública
 • Data límit de presentació d'ofertes
  Fins les 15 h del dia que es compleixin 15 dies naturals des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí oficial de la província
 • Lloc i horari de presentació d'ofertes

  Ajuntament de Sant Celoni – Secretaria municipal
  Plaça de la Vila, 1, 1r pis
  08470 Sant Celoni
  de 8 a 15 hores.

 • Composició Mesa de Contractació

  S'ha constituït una Comissió de Valoració, formada pels membres següents:

  -President: l'alcalde (o regidor en qui delegui).
  -Vocals: el secretari, l'interventor, i els vocals (en nombre parell), que designi l'Alcaldia.
  -Secretari: un funcionari/a de la corporació.

  La composició definitiva i la resolució de la Mesa de Contractació es recull a l'Anunci d'Adjudicació quan es publiqui (vegeu Documentació).

Informació publicada el 22 d'abril de 2016