Escut Ajuntament

Perfil del contractant
 • Publicació de l'anunci al web
  13-05-2016
 • Darrera modificació
  03-11-2016
 • Tipus de contracte
  Serveis
 • Objecte del contracte
  Servei de prevenció i control de la legionel·losi en equipaments i instal·lacions municipals.
 • Tramitació
  Ordinària
 • Procediment
  Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes
  8-06-2016
 • Lloc i horari de presentació d'ofertes

  Ajuntament de Sant Celoni – Secretaria municipal
  Plaça de la Vila, 1, 1r pis
  08470 Sant Celoni
  de 8 a 15 hores.

 • Pressupost base de licitació

  Import de licitació: 21.600 €, IVA no inclòs (preu del servei pels 2 de contracte)
  Valor estimat del contracte: 43.200 €, IVA no inclòs (preu del servei pels 2 anys de contracte, més les eventuals pròrrogues)

 • Composició Mesa de Contractació

  -President: l'alcalde (o regidor en qui delegui).
  -Vocals: el secretari, l'interventor, i els vocals (en nombre parell), que designi l'Alcaldia.
  -Secretari: un funcionari/a de la corporació.

  La composició definitiva i la resolució de la Mesa de Contractació es recull a l'Anunci d'Adjudicació quan es publiqui (vegeu Documentació).

Informació publicada el 13 de maig de 2016