Escut Ajuntament

Perfil del contractant
 • Publicació de l'anunci al web
  14-10-2016
 • Darrera modificació
  02-12-2016
 • Tipus de contracte
  Serveis
 • Objecte del contracte
  Servei d'escampada de sal amb mitjans mecànics a la via pública, en situacions d'emergència per nevades o glaçades
 • Tramitació
  Ordinària
 • Procediment
  Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes
  15 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al Butlletí oficial de la província. Si l´últim dia de presentació d'ofertes és inhàbil, el termini es prorrogarà fins al dia hàbil següent.
 • Lloc i horari de presentació d'ofertes

  Ajuntament de Sant Celoni – Secretaria municipal
  Plaça de la Vila, 1, 1r pis
  08470 Sant Celoni
  de 8 a 15 hores.

 • Pressupost base de licitació

  Import de licitació: 4.000 €, IVA no inclòs, pels 2 anys de durada del contracte
  Valor estimat del contracte: 8.000 €, IVA no inclòs, pels 2 anys de contracte més les eventuals pròrrogues

 • Composició Mesa de Contractació

  -President: l'alcalde (o regidor en qui delegui).
  -Vocals: el secretari, l'interventor, i els vocals (en nombre parell), que designi l'Alcaldia.
  -Secretari: un funcionari/a de la corporació.

  La composició definitiva i la resolució de la Mesa de Contractació es recull a l'Anunci d'Adjudicació quan es publiqui (vegeu Documentació).

Informació publicada el 14 d'octubre de 2016