Escut Ajuntament

Inici   Habitatge   Convocat˛ria ajudes al pagament del lloguer, any 2022
Documents

Del 28 de juny al 15 de juliol de 2022 estarà oberta la convocatòria de les subvencions a les ajudes al pagament del lloguer de l´any 2022 per a persones majors de 36 anys.

Va dirigit a persones que siguin titulars d´un contracte de lloguer o cessió d´ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent i que tinguin més de 36 anys i que complexin els requisits de la convocatòria.

 

Requisits:

 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Tenir una edat de 36 anys o més en el moment de fer la sol·licitud.
 3. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 22.548,67 € (2,831267 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC), excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
 4. Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
 5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports que estableixen les resolucions de convocatòria corresponents.
 6. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 7. Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.
 8. Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud.
 9. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..
 10. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)

Poden descarregar els impresos i informar-se de la documentació a aportar a la pàgina web de gencat.cat.

 

Imports màxims del lloguer mensual o preu de cessió:

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
 • Demarcació de Girona: 650 euros.

En el supòsit d’habitació no pot ser superior als imports següents:

 • Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
 • Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
 • Demarcació de Girona: 350 euros.

Les sol·licituds es podran presentar electrònicament https://habitatge.gencat.cat/ajutlloguer i presencialment a partir del dia 28/6

 

Per més informació i per presentar la documentació us podeu adreçar a:

Oficina d‘Habitatge – Àrea de Comunitat
c. Grup Escolar, 6
08470 Sant Celoni