Escut Ajuntament

10/07/2003

Ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de constitució de la Corporació municipal.
  2. Fixació del dia, hora i periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
  3. Fixació del dia, hora ¡ periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió de Govern.
  4. Creació i composició de les Comissions informatives permanents.
  5. Creació i composició de la Comissió Especial de Comptes.
  6. Nomenament de representants de la Corporació en diversos òrgans col·legiats.
  7. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals.
  8. Donar compte de les diverses resolucions dictades per l'Alcaldia en matèria de nomenament de tinents d'alcalde i membres de la Comissió de Govern, així com de les delegacions que han estat conferides per l'Alcaldia.

Acta


Tornar a Plens del 2003
Tornar a pàgina principal de Plens