Escut Ajuntament

Plens municipals

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
 2. Ratificació, si escau, de la resolució de l'Alcaldia de data 30 de juny de 2003 pel que s'aprovà el Pla de seguretat i salut de les obres de construcció del complex esportiu municipal al sector Pla de Palau, fase I: piscina coberta i edifici annex.
 3. Ratificació, si escau, de l'acord de la Comissió de Govern municipal  de data 15 de maig de 2003 pel que s'aprovà definitivament l'Estudi de detall de l'illa compresa entre els carrers Roques Blanques i Montllorer, del polígon Molí de les Planes. 
 4. Ratificació, si escau, de l'acord de la Comissió de Govern municipal de data 15 de maig de 2003 pel que es donà nom al carrer del Riu sec.
 5. Aprovació, si escau, de l'ampliació del capital fundacional de la Fundació Acció Baix Montseny per a l'exercici de 2003.
 6. Aprovació, si escau, del règim de dedicació de l'alcalde i dels regidors de la corporació, i fixació de les seves retribucions, així com les quantitats a percebre en concepte d'indemnitzacions.
 7. Aprovació, si escau, de l'assignació econòmica als diversos grups municipals.
 8. Aprovació, si escau, de la delegació a la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, inspecció i recaptació de les taxes per aprofitaments especials del domini públic local.
 9. Aprovació, si escau, dels acords de delegació de certes competències del Ple de la corporació en la Comissió de Govern municipal.
 10. Aprovació, si escau, de l'acord de cessió dels drets resultants de la rematada de la subhasta d'un bé de caràcter patrimonial situat a La Batllòria.
 11. Aprovació, si escau, de la modificació de la taxa per la prestació dels serveis de l'Escola municipal d'adults.
 12. Aprovació, si escau, de l'expedient de modificació de crèdit 2/2003 en el pressupost vigent.
 13. Resolució, si escau, de les al·legacions presentades per RENFE a l'aprovació inicial del projecte d'urbanització del carrer Mn. Jacint Verdaguer.
 14. Informació de la correspondència rebuda des de la celebració del darrer Ple ordinari.
 15. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de Governació en els mesos de març, abril, maig i juny de 2003.
 16. Donar compte de les contractacions de personal realitzades per l'Alcaldia en els mesos de març, abril, maig i juny de 2003.
 17. Precs i preguntes.

Acta


Tornar a Plens del 2003
Tornar a pàgina principal de Plens

Informaciů publicada el 24 de juliol de 2003