Escut Ajuntament

28/12/2004

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta del darrer Ple municipal.
 2. Aprovació, si escau, de la xifra del padró municipal d'habitants a data 1 de gener de 2004.
 3. Aprovació, si escau, de l'acord d'imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de les obres d'enllumenat públic dels carrers Sant Martí i Balmes.
 4. Aprovació, si escau, de l'acord d'imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de les obres d'enllumenat públic dels carrers Alfons Moncanut, Pla i Daniel, Pius XII, Bisbe Irurita i Passeig de Francesc Fullà "Xumbo".
 5. Aprovació, si escau, de l'acord d'imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de les obres d'urbanització dels carrers Artesania i Agricultura.
 6. Adjudicació, si escau, del contracte de gestió del servei de manteniment, conservació i explotació de l'estació depuradora d'aigües residuals.
 7. Adjudicació, si escau, del contracte d'obres per a l'execució del projecte d'equipaments escènics del teatre municipal Ateneu i de la sala polivalent.
 8. Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació de les obres d'urbanització de la UASU-48 Can Sans 1, de la UASU-57 Can Sans 2 i de la UASU-58 Can Sans 3.
 9. Aprovació, si escau, del Text refós del Pla especial de protecció i millora de Boscos del Montnegre que incorpora les prescripcions imposades per la Comissió territorial d'urbanisme de Barcelona.
 10. Aprovació, si escau, del conveni a signar amb la UGT de Catalunya per a una segona promoció d'habitatges socials al municipi de Sant Celoni.
 11. Aprovació, si escau, del text refós del Pla d'ordenació d'equipaments comercials incorporant les prescripcions imposades en la resolució d'aprovació definitiva de la Conselleria de Comerç, Consum i Turisme.
 12. Designació, si escau, d'un nou membre en representació dels veïns afectats en el si de la Comissió de seguiment per al trasllat de la indústria Derivados Forestales SA.
 13. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició del Consell Plenari del Consell de Poble de La Batllòria.
 14. Aprovació, si escau, del Pla d'actuació municipal d'emergència per al risc químic.
 15. Resolució, si escau, de les al·legacions formulades a la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici de 2005 i següents, i aprovació definitiva de les mateixes.
 16. Informació al Ple de la delegació efectuada per l'Alcaldia al regidor de seguretat ciutadana de la competència sancionadora en matèria de personal adscrit a l'àrea.
 17. Aprovació, si escau, de la moció per a impulsar la possible creació de la comarca del Baix Montseny.
 18. Informació de la correspondència rebuda des del darrer Ple ordinari.
 19. Informació de les resolucions de l'Alcaldia i del regidor de Seguretat Ciutadana dels mesos de setembre, octubre i novembre de 2004.
 20. Donar compte de les contractacions de personal realitzades per l'Alcaldia en els mesos de setembre, octubre i novembre de 2004.
 21. Precs i preguntes.

Acta


Tornar a Plens del 2004
Tornar a pàgina principal de Plens