Escut Ajuntament

17/06/2019

Acta
 • Descripció del lloc de treball

  Denominació: Tresorer/a municipal.
  Grup de titulació: A1. Nivell de complement de destí: 26.
  Complement específic assignat:
  Reserva de lloc: Personal funcionari.
  Adscripció orgànica: Serveis Econòmics/Tresoreria.
  Jornada: Temps complert, amb flexibilitat per treballar puntualment fora de la distribució horària estàndard.
  Li corresponen, amb caràcter general, les funcions descrites a l´article 5 del Reial decret 128/2018, de 16
  de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d´administració local amb habilitació de caràcter
  nacional, sense perjudici de totes aquelles que se li puguin assignar per la Corporació relacionades amb el
  lloc de treball.

 • Publicació de l'anunci al web
  17/06/2019
 • Darrera modificació: 
  27/09/2019
 • Termini de presentació de sol·licituds
  Del 18 de juny al 8 de juliol