Escut Ajuntament

Plens municipals

Sessió Extraordinària
Ordre del dia:

I.- PART DISPOSITIVA
1. Aprovació, si escau, de l´acta de la sessió anterior del Ple.
2. Aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del Pla general d´ordenació urbana en relació a la Porta de ponent i del conveni urbanístic que la proposa.
3. Aprovació, si escau, del conveni de col·laboració amb el Departament de Salut per a la millora de la qualitat a la xarxa sanitària de la Vila de Sant Celoni.
4. Aprovació, si escau, de l´acord que fixa la política ambiental de l´Ajuntament de Sant Celoni.
5. Aprovació provisional, si escau, de la modificació de les ordenances fiscals que han de regir per a l´exercici de 2007 i següents.
6. Aprovació, si escau, de la concertació d´una operació de crèdit per al finançament de diverses inversions.
7. Aprovació definitiva, si escau, de l´estudi de viabilitat econòmic i financer de les millores a realitzar al servei d´abastament d´aigua potable de Sant Celoni.
8. Nomenament, si escau, d´una nova comissió d´estudi per a l´establiment del servei públic municipal d´aparcament soterrat a la plaça dels Comtes del Montseny, així com la designació dels seus membres.
9. Aprovació, si escau, de l´acord de resolució del recurs de reposició interposat per un particular a l´aprovació definitiva dels acords d´imposició i ordenació de les contribucions especials per a la realització de les obres d´urbanització del carrer la Mosca.
10. Aprovació, si escau, de la modificació de la composició del consell plenari del Consell de poble de la Batllòria.

Acta


Tornar a Plens del 2006
Tornar a pàgina principal de Plens

Informació publicada el 22 de desembre de 2006