Inici / Serveis Socials / Ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2024-2025

Ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2024-2025

El Consell Comarcal del Vallès Oriental obre convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador a l’alumnat matriculat en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en els cursos d’I3 a 4t d’ESO. La gestió i tramitació d’aquests ajuts anirà a càrrec dels diferents Ajuntaments.

On i quan?
La sol·licitud de l’ajut es podrà fer presencialment o telemàticament.

 • Telemàticament del 20 de maig al 4 de juny, a través d'aquest enllaç
 • Presencialment del 9 de maig al 4 de juny, a serveis socials, Edifici Puigdollers.

  Del 9 al 14 de maig
  , cal demanar cita prèvia per lliurar la sol·licitud d’ajut, recollir l’imprès i el llistat de la documentació que caldrà presentar el dia i l’hora acordada:
  • Presencialment a l’Edifici Puigdollers, en horari de 9h a 14 h, o bé
  • Telefònicament trucant al 938641212

Del 20 de maig al 4 de juny, presentació de sol·licituds d’ajuts:

  • Presencialment a l’Edifici Puigdollers, el dia i hora concertada.

Requisits:

 • Estar empadronat a Sant Celoni o la Batllòria o a Riells i escolaritzat a Sant Celoni o a la Batllòria.
 • Estar matriculat en un centre educatiu del Vallès Oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, ens els cursos d’I3 a 4t d’ESO.
 • No rebre cap ajut pel mateix concepte d’altres administracions, que juntament amb l’ajut del Consell Comarcal del Vallès Oriental superi el cost de servei de menjador.
 • En relació amb l’alumne, no estar en acolliment residencial (CRAE).
 • L’alumnat que no disposi de DNI o NIE perquè normativament no els és exigible, han d’optar per tramitar un o altre, o bé, sol·licitar el número d’identificació fiscal (NIF) a l’administració competent.
 • No tenir deutes del servei de menjador escolar de cursos anteriors.
 • No superar el llindar de renda familiar que es calcula en funció dels membres computables de la unitat familiar següents:
  • Primer adult (sustentadors principals): 11.840,60 €
  • Segon adult (sustentadors principals): 5.920,30 €
  • Per cada fill/a de la unitat familiar: 3.552,20 €

Import dels ajuts

Els imports són els següents:

 1. Ajut del 70% del cost del servei de menjador, en el cas que la renda familiar no superi els llindars establerts, que no podrà superar el preu fixat pel Departament d’educació de 7,25 euros.
 2. Ajut del 100% del cost del servei de menjador que no podrà superar el preu fixat pel Departament d’educació de 7,25 euros, en els supòsits següents:
  • Alumnat amb discapacitat acreditada igual o superior al 33%, que la renda de la unitat familiar no superi el llindar de renda de 2,5 vegades en relació amb l’establert per l’obtenció d’un ajut del 70%.
  • Les famílies amb renda anual que no superi el llindar de la renda corresponent al 50% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del 70% o quan la renda familiar no superi el llindar de renda corresponent al 60% de l’establert per l’obtenció d’un ajut del 70% i s’acrediti una puntuació superior o igual a 15 punts (puntuació social i/o de situacions específiques de la unitat familiar).

Compactació

 • Els ajuts per l’import màxim del 70% es poden compactar.
 • La compactació ha de ser continuada i distribuïda en períodes setmanals (per exemple alterna 3 i 4 dies setmanals) i no al llarg d’uns mesos.

Concessió de l’ajut

El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de sis mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El Consell Comarcal del Vallès Oriental publicarà en el tauler d’anuncis electrònic la llista d’ajuts individuals de menjador atorgats i denegats i en comunicarà la resolució a l’ajuntament.

L’ajuntament comunicarà als centres educatius els ajuts atorgats i denegats.

Documentació a aportar

L’imprès de sol·licitud permet autoritzar al Consell Comarcal, a l’Ajuntament i al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a consultar i obtenir les dades que s’indiquen tot seguit, en relació als membres computables de la unitat familiar. Així es pot estalviar de presentar-les en paper:

 • Volant de convivència
 • Condició de família nombrosa
 • Condició de família monoparental
 • Grau de discapacitat
 • Dades de la renda i patrimoni familiar de l’exercici 2023

En tot cas, cal aportar obligatòriament:

 • DNI/NIE/TIE
 • Document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne pel qual es sol·licita l’ajut. L’IDALU, és el codi identificador únic que s’assigna a cada alumne des del Departament d’Ensenyament (en cas de no disposar d’aquest document, el podeu sol·licitar al centre educatiu).
 • Certificat de naixement, o llibre de família en cas de no disposar-ne.
 • Conveni o sentència de divorci, documentació acreditativa de la pensió d'aliments, o bé, en cas d'incompliment de l’obligació, la documentació acreditativa de la reclamació d'aquesta.
 • En el cas de representació legal o acolliment del beneficiari/a: document acreditatiu.

En el cas en què algun/a membre de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d'ingrés corresponent a rendiments no contributius, i en funció de la font o fonts d'ingressos:

 • Informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.
 • Renda Garantida Ciutadana: certificat acreditatiu de l’any 2022.
 • Persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social: certificat de cotitzacions.
 • Qualsevol altra documentació que acrediti fefaentment altres ingressos.

Documentació complementària (original o fotocòpia compulsada)

 • Resolució d'acolliment d’infants emesa per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat de Catalunya.
 • Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques per a la subsistència, com ara l’alimentació, el vestit o l’allotjament.
 • Certificat de l’Agència catalana de l’Habitatge acreditatiu de les prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge en relació amb l’any 2023. 

Impresos necessaris per a la presentació de l'ajut

Sol·licitud Carta de compromís Autoritzacions Declaració jurada

Comparteix aquest contingut
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en Whatsapp
Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina