Inici / Habitatge / SIDH

Servei d'Intermediació en deutes de l'Habitatge

A qui va dirigit?

 • A les famílies hipotecades propietàries d’un únic habitatge que l’utilitzen com a habitatge principal.
 • A les persones avalistes de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu impagament, estiguin en risc de perdre el seu habitatge principal.
 • A les persones consumidores, avaladors i els tercers hipotecants, que:
  • Detectin qualsevol clàusula o pràctica abusiva en el contracte del préstec o crèdit hipotecari.
  • Es trobin en dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari, o preveuen que no les podran fer efectives en el futur.
  • Hagin rebut la notificació d’inici d’un procediment d’execució hipotecària de l’habitatge habitual com a conseqüència de l’incompliment del deutor.
 • A les persones amb risc de perdre l’habitatge habitual de lloguer.

 

Que es pot fer?

Sol·licitar assessorament

Ofideute s’ofereix com a mediador entre la família i la entitat financera, per intentar trobar l’estratègia més vàlida per fer front al deute i evitar el desnonament.

Sempre que es compleixin els següents requisits:

 1. L’habitatge en risc de pèrdua per possible impagament ha d’ésser destinat a residència principal, i els propietaris/ies no han de tenir habitatges en propietat, amb les excepcions següents:
  1. Hipoteques pont
  2. Avals
  3. Separacions
  4. Impossibilitat d’ocupar l’habitatge (per exemple si està llogat)
 2. Ha d’existir impossibilitat de pagament del préstec per pèrdua de treball o caiguda d’ingressos.
 3. Les persones han d’haver negociat la seva hipoteca amb l’entitat financera i no haver arribat a cap acord que els permeti afrontar el pagament de l’habitatge.

Documentació que cal:

 • NIF o NIE dels titulars
 • Escriptura de compra
 • Escriptura del préstec
 • Certificat de l’entitat de crèdit: quotes pendents, capital inicial, capital pendent, terminis del préstec, tipus interès actual i import de les quotes
 • Certificat de convivència o del padró (Ajuntament)
 • Certificat d’ingressos actuals de tots els membres de la unitat familiar i titulars del préstec
 • Notificacions del jutjat rebudes
 • Últim rebut hipotecari pagat

Sol·licitar la mediació de consum sobre préstecs hipotecaris de l’habitatge habitual

Ofideute pot actuar com a mediador ens els següents casos:

 1. Clàusules abusives en els contractes:
  En els contractes de crèdits i préstecs hipotecaris les persones consumidores tenen dret a sol·licitar l’eliminació i el cessament de les clàusules abusives o deslleials.
  Es consideren clàusules abusives:
  1. Les que incloguin un tipus d’interès de demora superior a tres vegades l’interès legal del diner vigent el moment de la signatura del contracte.
  2. Les que fixin un límit a la variació a la baixa del tipus d’interès contractat i tinguin almenys una de les característiques següents:
   1. Que s’hagi fixat un límit a la baixada del tipus d’interès, però no a la pujada d’aquest.
   2. Que el límit establert a la baixada del tipus d’interès sigui superior al 50% del valor de l’índex de referència aplicable en el moment de la contractació que figuri en el contracte, amb l’única excepció dels límits que s’estableixen en l’1%, supòsit en què la dita limitació percentual del 50% no s’aplica.
   3. Que la diferència entre el límit fixat en el contracte per a la pujada i la baixada del tipus d’interès sigui superior a 5 punts.
 2. Deute sobre crèdits i préstecs hipotecaris:
  Els serveis públics de consum han de garantir que, en els casos d’execució hipotecària de l’habitatge habitual com a conseqüència de l’incompliment del deutor, es pugui dur a terme un procediment de mediació destinat a la resolució extrajudicial de conflictes previ a qualsevol altre procediment judicial o a la intervenció notarial.

  Les parts del conflicte, abans d’interposar qualsevol reclamació administrativa o demanda judicial, poden acudir a la mediació adreçada a cercar acords entre les parts que facin viable que la persona consumidora conservi la propietat de l’habitatge o, subsidiàriament, la possibilitat de mantenir-ne l’ús i gaudi.

  Documentació que cal:
  1. NIF/NIE de les persones titulars de l’habitatge
  2. Escriptura de compravenda de l’habitatge
  3. Escriptura de préstec o crèdit hipotecari
  4. Document facilitat per l’entitat financera indicant l’estat del préstec o crèdit
  5. Notificacions rebudes del jutjat, si és el cas
  6. Certificat d’ingressos actuals de tots els membres de la u.c. majors de 16 anys
  7. Burofax de l’entitat financera en què es comunica a la persona consumidora el dret de mediació
  8. Autorització de tots els membres de la u.c. perquè els serveis de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i les seves entitats col·laboradores puguin demanar les dades necessàries als organismes corresponents

Sol·licitar mediació per al lloguer social obligatori (Llei 24/2015)

Les persones han de trobar-se en algun d’aquestes situacions:

 1. Que siguin titulars d’un préstec o crèdit hipotecari del seu habitatge habitual i es trobin en situació de:
  1. Dació en pagament o acords de compensació del deute, o abans de la signatura de la compravenda que tingui com a causa de la venda la impossabilitat que el prestari retorni el préstec hipotecari
  2. Procediment d’execució hipotecària
 2. Que sigui titulars d’un contracte de lloguer vigent i es trobin en situació de desnonament per impagament de lloguer

Cal que compleixin els següents requisits:

 1. Que no tinguin una alternativa d’habitatge pròpia
 2. Que es trobin en risc d’exclusió residencial. Als efectes de la Llei 24/2015, s’entén que es troben en aquesta situació les persones o unitats familiars quan els seus ingressos són inferiors a :
  1. Si es tracta de persones que viuen soles: 2 vegades IRSC
  2. Si es tracta d’unitats de convivència de més d’una persona: 2,5 vegades IRSC
  3. En cas de persones amb discapacitats o amb gran dependència: 3 vegades IRSC

Es obligatori acreditar-ho amb un informe de serveis socials, excepte si els ingressos són inferiors a 1,5 vegades IRSC. Aquest informe s’ha d’emetre en un termini de 15 dies; transcorregut aquest termini sense haver-lo emès, s’entendrà que es tracta d’una situació de risc.

Excepcionalment, se’n poden beneficiar aquelles persones amb ingressos superiors sempre que disposin d’un informe social que acrediti un risc imminent de pèrdua de l’habitatge i que no tenen una alternativa d’habitatge pròpia.

El demandant ha de ser un gran tenidor d’habitatge. S’entén un gran tenidor d’habitatge:

 • Les entitats financeres, filials immobiliàries d’aquestes, fons d’inversió, entitats de gestió d’actius
 • Les persones jurídiques titulars d’una superfície habitable de més de 1.250 m2, excepte promotors socials i persones jurídiques amb un 15% de superfície útil qualificada HPO.
 • Les persones jurídiques adquirents d’habitatges procedents d’execucions hipotecàries després del 30 d’abril de 2008.

Documentació que cal:

 • Notificacions rebudes del jutjat, si és el cas
 • Llibre de família, si escau
 • Conveni de separació, si escau
 • Propietaris: escriptura de compravenda de l’habitatge i escriptura del préstec, i document facilitat per eeff indicant l’estat del préstec
 • Llogaters: contracte de lloguer, document de l’administrador amb l’estat dels rebuts pendents
 • Informe de vida laboral de tots els membres majors d’edat de la u.c.
 • Certificat dels ingressos actuals de tots els membres de la u.c.
 • DNI o NIE de tots els membres de la u.c.
 • Certificat de convivència
 • Comunicació dels jutjats, si escau


 

On adreçar-se

Demanar cita prèvia al 93 864 1215

Més informació:
Àrea Territori
Oficina d’Habitatge
Carrer Bruc, 26 de Sant Celoni

Comparteix aquest contingut
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en Whatsapp
Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina