14/06/2000

Ple de 14 de juny de 2000

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior
 2. Aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del concurs d'idees per a la redacció del projecte tècnic de noves instal·lacions esportives
 3. Modificació, si escau, del contracte amb Celo-net SL per a la neteja d'instal·lacions i dependències municipals.
 4. Aprovació, si escau, de l'acord de confirmació i clarificació de les delegacions efectuades per l'Ajuntament de Sant Celoni a favor de la Diputació de Barcelona.
 5. Aprovació, si escau, de l'adhesió al Protocol General "Xarxa Barcelona - Municipis de qualitat" de la Diputació de Barcelona.
 6. Aprovació inicial, si escau, de la modificació de l'Ordenança fiscal número 20 reguladora de la taxa per serveis generals, en allò relatiu a la utilització d'instal·lacions esportives.
 7. Reconsideració, si escau, de l'acord del Ple de sotmetre les noves tarifes per escomeses, a percebre per Sorea SA, a l'aprovació de la Comissió de Preus de Catalunya.
 8. Aprovació, si escau, de la moció per a l'adhesió a la campanya per a l'abolició del deute extern dels països empobrits del planeta.
 9. Aprovació, si escau, del Pla d'Ocupació municipal amb reassignació d'efectius.
 10. Aprovació, si escau, de la resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Domingo Martínez Coruña, en nom i representació dels Srs. Javier i Elisenda Pardo Clos, contra l'acord del Ple municipal de data 14 d'abril de 2000, pel qual es va resoldre la sol·licitud de responsabilitat patrimonial per ells formulada.
 11. Aprovació, si escau, de l'acord d'execució de la sentència dictada per la secció 3ª de la sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 17 de setembre de 1996, en el recurs 1135/1993 i aprovació inicial de la modificació del projecte de reparcel·lació del polígon del Cementiri 1.
 12. Aprovació, si escau, de l'acord d'alienació d'un sobrant de via pública situat a la confluència del carrer Indústria, pel darrera dels immobles del carrer Comerç.
 13. Informació de la correspondència rebuda des de la celebració del darrer Ple Ordinari.
 14. Informació de les resolucions de l'Alcaldia adoptades des del darrer Ple Ordinari.
 15. Donar compte de les contractacions de l'Alcaldia des del darrer Ple ordinari.
 16. Precs i preguntes.

Acta


Tornar a Plens del 2000
Tornar a pàgina principal de Plens

Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina