Dilluns, 30 de gener de 2023
Cursos de Formació Permanent
PQPI-PTT Auxiliar en muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas
 • Descripció
  Els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) són diferents modalitats de programes de formació professional de nivell 1 que tenen per objectiu proporcionar a l'alumne una formació bàsica i professional que li faciliti la incorporació al món laboral, o la continuïtat d'un itinerari formatiu, especialment en la formació professional de grau mitjà. També donen l'opció de fer una formació complementària per obtenir el títol de graduat en ESO.
 • A qui es dirigeix?

  Joves de 16 a 21 anys que no hagin obtingut el graduat en educació secundària obligatòria i que a curt termini volen treballar i/o cursar un cicle formatiu de grau mitjà relacionat amb l'especialitat triada.
  En el cas que la inquietud del jove sigui la d'incorporar-se en el món laboral hauria de tenir el NIE amb autorització a treballar; alhora, tots els joves han de demostrar un mínim de competències instrumentals bàsiques.
  Es recomana haver assolit el cicle superior d'educació primària.

 • Duració
  La durada dels mòduls obligatoris és d'un curs escolar, entre 800 i 1.100 hores. En el cas dels mòduls C, la durada varia en funció de la formació inicial del jove, amb un mínim de 175 hores.
 • Requisits

  La família i el jove ha de tramitar la demanda de plaça i assistir a la xerrada informativa i a l'entrevista.
  30 places anuals que s'adjudiquen en participar en aquest protocol

 • Continguts del curs

  • Formació general per a la millora de les competències bàsiques necessàries en el món laboral i en la vida quotidiana (250 hores de 8.30 a 13.30 h)
  • Formació professional de l'ofici escollit (400 hores de 8.30 a 14.00 h)

  Mòduls formatius
  • Operacions de muntatges d'instal·lacions elèctriques
  • Aparells sanitaris i climatització
  • Telecomunicacions
  • Baixa tensió i domòtica
  • Formació en riscos laborals i medi ambient

  Sortides ocupacionals:
  Instal·ladors de lampisteria, electricitat i calefacció; Petites, mitjanes i grans empreses de serveis industrials
  Pràctiques en una empresa de l'ofici escollit (200 hores de març a juny, en horari tardes)

 • Estructura del curs

  Els programes de qualificació professional inicial estan formats per:
  • Formació professional específica (mòduls A). Són mòduls de caràcter obligatori i que tenen la finalitat de desenvolupar competències d'un perfil professional, a fi que l'alumnat es pugui incorporar al món laboral amb una qualificació bàsica, reconeguda per l'Institut Català de les Qualificacions a Catalunya i, alhora, iniciar un itinerari de formació professional. Aquests mòduls inclouen la formació en centres de treball.
  • Formació bàsica de caràcter general (mòduls B). Són mòduls de caràcter obligatori i que ofereixen la recuperació i l'adquisició de coneixements i capacitats bàsiques, que faciliten els aprenentatges i la formació continuada, com també la transició al món laboral (estratègies i tècniques de comunicació, operacions matemàtiques bàsiques, condicions i relacions laborals, etc.). El procés formatiu inclou suport tutorial i orientació professional.
  • Formació per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (mòduls C). Aquests mòduls són optatius i es poden cursar paral·lelament o amb posteritat als mòduls obligatoris. La formació es fa en tres àmbits: comunicació, matemàtiques, ciència i tecnologia i social.

 • Quina titulació dóna?

  Els alumnes obtenen un certificat acadèmic en el qual consta la qualificació final i les unitats de competència del catàleg de qualificacions professionals que ha acreditat. Aquesta acreditació tindrà efectes:
  a) Acadèmics, facilitant l'accés a la formació professional de grau mitjà o l'obtenció del graduat en ensenyament secundari obligatori (ESO).
  b) Per a l'obtenció del certificat de professionalitat que expedeix el Departament de Treball.
  Els alumnes que superin els mòduls C obtindran la titulació de graduat en ensenyament secundari obligatori.

 • Accés a altres ensenyaments

  • Accés directe a cicles formatius de grau mitjà en funció dels resultats acadèmics.
  • Accés a cicles formatius de grau mitjà, havent superat la prova d'accés.
  • Cursar menys mòduls en les escoles d'adults per a l'''obtenció del graduat en ESO

 • Lloc on es fa

  Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació Baix Montseny
  Montserrat, 28. 08470 Sant Celoni
  Tel. 93 867 41 75
  a8960027@xtec.cat

  A la resta de municipis de la comarca, consulteu aquest enllaç

 

Contacte

Rectoria Vella

Àrea de Cultura i Educació
Àmbit d'Educació

Rectoria Vella Mapa
Parc de la Rectoria Vella, s/n
Tel. 93 864 12 13
Fax 93 867 57 28
educacio@santceloni.cat 

Escola Bressol El Blauet
Escola d'Adults
Centre Municipal d'Expressió
Creixem en Família 0-16
Creixem en família 0-3
voluntariat_educatiu
Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat