Inici / Habitatge / Ajuts europeus next generation per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges

Ajuts europeus next generation per a la millora de l'eficiència energètica dels habitatges

Les subvencions del programa de rehabilitació per Next Generation són ajuts europeus per a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges (vegeu presentació), regulat per el Reial Decret 853/2021, i per la resolució DSO/825/2022 de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per la qual s’obre la convocatòria.

L’objectiu bàsic del fons és la millora de l’eficiència energètica dels habitatges.

Modalitats d’ajudes per a habitatges:

PROGRAMA 3, d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar.

1. Requisits de les actuacions:

 • És requisit prèvia a la sol·licitud de la subvenció, la inspecció tècnica de l’edifici.
 • Que les obres aconsegueixin una reducció d'almenys un 30% en l'indicador de consum d'energia primària no renovable referida a la certificació energètica i a més una reducció d'un 25% (en zona climàtica C) o d'un 35% (en zona climàtica D i E), de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració.
 • Actuacions subvencionables: renovació del parc d'habitatges i edificis amb l'objectiu de millorar l'eficiència energètica, la descarbonització, la integració d'energies renovables, i circularitat, sens perjudici que es puguin realitzar altres actuacions de rehabilitació que suposin una millora de l'accessibilitat, de la conservació i de la seguretat d'utilització. Les actuacions que millorin els nivells ambientals i de salut, com retirar de l'edifici o àmbit d'actuació aquells productes de construcció que continguin amiant. Contribuint a la digitalització del sector de l'edificació amb aquestes actuacions.
 • Seran subvencionables els costos de gestió inherents al desenvolupament de les actuacions i les despeses associades
 • Termini execució: no superior a 18 mesos o 24 mesos en edificis de més de 40 habitatges

2. Quantia de l'ajut:

 • Les que impliquin la retirada de productes de construcció que tinguin amiant (un màxim de 1.000 euros per habitatge o de 12.000 euros per edifici). El percentatge subvencionable va directament relacionat amb la reducció del consum EPNR:
  • 40% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 30% (un màxim de 6.300 euros/habitatge).
  • 65% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 45% (un màxim d’11.800 euros/habitatge).
  • 80% de subvenció: quan la reducció del consum EPNR és igual o superior al 60% (un màxim de 18.800 euros/habitatge). Es preveu la possibilitat que hi hagi subvencions de fins al 100% en casos de situacions de vulnerabilitat econòmica.
 • Queden excloses les intervencions de rehabilitació que tinguin per objecte els canvis d'us de tot l'edifici i les que tinguin per objecte l'enderroc de tot l'edifici existent mantenint-ne només les façanes i els edificis d'ús turístic

Del 23 de maig de 2022 fins al 31 de desembre de 2022 o fins exhauriment dels fons, a aquest enllaç.

 

PROGRAMA 4: d’ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges.

 • Els habitatges han de constituir el domicili habitual i permanent que es podrà acreditar mitjançant certificació o volant d'empadronament.
 • Actuacions subvencionables: actuacions realitzades en aquests habitatges, que compleixin una d'aquestes condicions:
  • Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració d'almenys un 7%.
  • Reducció del consum d'energia primària no renovable d'almenys un 30%.
  • Modificació o substitució dels elements constructius de l'envolupant tèrmica, amb compliment dels paràmetres dels valors establerts en referència a la transmitància tèrmica i permeabilitat a l’aire del DB HE-1 del CTE .
  • Seran subvencionables els costos de gestió inherents al desenvolupament de les actuacions i les despeses associades
 • Termini d'execució: no podrà excedir de 12 mesos, comptats des de la data de concessió de l'ajuda.
 • L'import de la subvenció serà del 40% del cost de l'actuació, amb un límit de 3.000 euros.

Del 7 de juny de 2022 fins al 31 de desembre 2022 o fins exhauriment dels fons, a aquest enllaç.

 

PROGRAMA 5: d’ajuts per l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació:

 • Actuacions subvencionables:
  • Implantació i generalització del Llibre d'Edifici existent per a la rehabilitació.
  • Desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis d'acord amb els límits establerts, amb el propòsit d'activar la demanda d'una rehabilitació energètica significativa i d'alta qualitat en els edificis.
 • Requisits dels edificis:
  • Estar finalitzats abans de l'any 2000.
  • Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.
 • Quantia màxima de la subvenció per al Llibre de l'Edifici existent per a la rehabilitació:
  • En cas d'habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges: 700 euros, més una quantitat de 60 euros per habitatge.
  • En cas d'edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges: 1.100 euros, més una quantitat de 40 euros per habitatge, amb una quantia màxima de subvenció de 3.500 euros.
 • Quantia màxima de la subvenció per projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis:
  • En cas d'habitatges unifamiliars i edificis plurifamiliars de fins a 20 habitatges: 4.000 euros, més una quantitat de 700 euros per habitatge.
  • En cas d'edificis plurifamiliars de més de 20 habitatges: 12.000 euros, més una quantitat de 300 euros per habitatge, amb una quantia màxima de subvenció de 30.000 euros.
 • Els edificis han de disposar, amb caràcter obligatori i prèviament a la sol·licitud de l'informe de la inspecció tècnica de l'edifici (IITE)
 • La sol·licitud es formalitzarà tal com es detalla a l'annex 3 d'aquesta convocatòria.

Del 20 de juny de 2022 fins el 31 de desembre de 2022 o fins exhauriment dels fons, a aquest enllaç.

 

Si necessiteu més informació al respecte podeu adreçar-vos a:
Oficina d’habitatge de Sant Celoni
l’Edifici Puigdollers (c. Grup Escolar, 6)
telèfon 93 864 12 24

Comparteix aquest contingut
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en Whatsapp
Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina